Certyfikat iso

System Zarządzania Jakością ISO jest proaktywnym systemem, który umożliwia przewidywanie problemów i rozwiązań, w przeciwieństwie do systemów konwencjonalnych opartych na inspekcjach, gdzie reaguje się na rezultaty inspekcji.

Struktura zarządzania wymagana przez standard ISO 9001 jest potężnym narzędziem, które uzupełnia inne kluczowe funkcje zarządzania jak: planowanie strategiczne i finansowe.

ISO 9001 stało się solidnie osadzoną podstawą dążenia ku poprawie jakości co prowadzi do odczuwalnych oszczędności i w dużej mierze stanowi o satysfakcji klientów.

Dostrzegliśmy w ISO 9001 sposób uzupełnienia naszego koła jakości. ISO 9001 co skłoniło nas do zidentyfikowania naszych klientów, procesów i sposobu, w jaki prowadziliśmy interesy.

Jesteśmy pierwszym NZOZ z siedzibą w Sanoku, który od 25.08.2009r. wprowadził i stosuje system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001: 2001 w zakresie świadczeń usług medycznych : diagnostyki ,rehabilitacji, lecznictwa ambulatoryjnego i medycyny pracy.


Założenia:

Koncentracja na pacjencie - oznacza skupienie się na aktualnych oraz przyszłych potrzebach pacjenta oraz działania w celu ich zaspokojenia

Przywództwo - oznacza, iż kadra kierownicza jest odpowiedzialna za wyznaczenie polityki, celów, strategii i kierunków rozwoju organizacji. Najwyższe kierownictwo odpowiada także za motywowanie i zaangażowanie wszystkich pracowników w rozwój organizacji i stworzenie korzystnych warunków do działania w tym kierunku.

Zaangażowanie całej kadry - jedynie pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w realizacje strategii i celów organizacji pozwala na maksymalne wykorzystanie jej potencjału w celu uzyskania zamierzonych korzyści.

Podejście procesowe - wszystkie działania organizacji traktować (zarządzać nimi) należy jako wzajemnie powiązane i oddziałujące między sobą procesy.

Podejście systemowe do zarządzania - polega na zidentyfikowaniu, zrozumieniu i zarządzaniu wzajemnie powiązanymi procesami i traktowaniu ich jako system (zbiór wzajemnie powiązanych i oddziałujących elementów).

Ciągłe doskonalenie - oznacza ciągłe, nieprzerwane, systematyczne działania w celu zwiększenia prawdopodobieństwa wzrostu zadowolenia klienta i innych stron. Nieocenione są tu zalety metod narzucone przez normę (audit wewnętrzny, działania korygujące i zapobiegawcze, itd.), jak i metody i narzędzi, o których norma nie wspomina

Oparcie się na faktach - w procesie decyzyjnym należy opierać się na sprawdzonych i logicznie przeanalizowanych informacjach.

Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami - organizacja i jej dostawcy są zależni od siebie. Powiązania między nimi powinny być skonstruowane w ten sposób, aby przynosiły obopólną korzyść. Powiązani te powinny pozwalać na szybkie reagowanie w wypadku szybko zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz potrzeby klientów. Pozwala to na zwiększenie rentowności organizacji i jej partnerów.


Celem Ośrodka „Nafta-Med.” jest więc zapewnienie prawidłowego i rzetelnego przyjęcia każdego pacjenta. Nasze działania, związane z oceną zdolności do spełnienia wymagań pacjenta, identyfikacja jego problemów, a także utrzymywanie i ochrona zapisów z tych działań są prowadzone na możliwie wysokim poziomie merytorycznym.


Politykę Jakości realizujemy poprzez:

stałe podnoszenie kwalifikacji personelu,

utrzymywanie konkurencyjności na lokalnym rynku usług

sprawną obsługę pacjentów, przystosowaną dla osób niepełnosprawnych

budowanie świadomości pracowników o odpowiedzialności za jakość usług i wzmacnianie poczucia identyfikacji z firmą,

stałe rozpoznawanie oczekiwań i problemów pacjentów oraz ich analizę i reagowanie

Dni i godziny pracy: Sanok:od poniedziałku do piątku od godz.7.00 do 14.30